Niersconsult

Niet de dingen zelf maken de mensen van streek, maar hun denkbeelden hierover.

Training


"Vertel het me en ik zal het vergeten, leer het mij en ik zal het mij herinneren, betrek mij erbij en ik zal leren." Dat betrekken kan in de vorm van trainingen met het uitgangspunt dat leren vooral ervaringsleren is. Waar mijn trainingsaanbod zich vooral op richt betreft vooral de volgende vragen:


  • Leer mij het vak en mijzelf te ontwikkelen door intervisie.

Medewerkers zijn zeer waardevolle en krachtige elementen binnen de organisatie. Veel medewerkers hebben behoefte om van én met elkaar te leren, het liefste vanuit het vak op basis van praktijkvoorbeelden. Ontwikkeling, leren en het werken aan praktische oplossingen gaan zo hand in hand. Daar leent intervisie zich bij uitstek voor. Het professioneel leervermogen wordt door intervisie versterkt. Aanvankelijk kan dat door externe begeleiding en het opdoen van ervaring met intervisie en de verschillende vormen ervan. Uiteindelijk kan het vorm krijgen doordat de medewerkers dit geheel zelfstandig zonder begeleiding verder ontwikkelen. Mijn aanbod is om uw teams te begeleiden bij het leren aan de hand van intervisie.


  • Leer mij het vak te ontwikkelen door een goed vakmanschapsgesprek.

Daar waar intervisie zich vooral richt op meer gelijkgestemde groepen is het vakmanschapsgesprek vooral een gesprek vanuit diverse niveaus en disciplines. Daarbij komt casuistiek aan de orde die voor betrokkenen aanleiding kan zijn om het vak te verbeteren en te leren. Het vakmanschapsgesprek als methode leidt het gesprek zo dat belangrijke aspecten aan de orde komen en niet alleen dat. Tijdens het gesprek wordt vooral ook aandacht besteedt aan de wijze waarop het gesprek plaatsvindt: op basis van een dialoog in plaats van een discussie. Dialoog, leren en vakontwikkeling staan hier centraal. Mijn aanbod is om uw teams / medewerkers te begeleiden bij het voeren van een vakmanschapsgesprek.


  • Leer mij om te gaan met overspanning, stress en burn-out.

Het belang van preventie van stress en burn-out kan niet voldoende worden onderstreept. Naast individuele coaching bied ik ook een training aan gericht op het terugdringen van verzuim als gevolg van overspanning, stress en burn-out op het niveau van teams of andere organisatieonderdelen. De training is echter een sluitstuk van een voortraject waarbij in het betrokken organisatieonderdeel onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van het ziekteverzuim. Immers, de afweging om wel of niet te verzuimen blijkt veel meer bepaald te worden door de sociale omgeving, arbeidswaardering en arbeidsmotivatie dan alleen door ziekte of klachten, met andere woorden door psychosociale klachten. Eigenlijk hebben we het dan ook niet over ziekteverzuim maar over verzuim. In die zin is eerder gedrag een thema dan een medisch probleem. De kern van het programma dat ik u aanbied is dan ook het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers.


  • Leer mij vitaal vakman te zijn

Een andere wijze van het bevorderen van inzetbaarheid van medewerkers is om te onderzoeken hoe het staat met hun vitaliteit. Bij de start van een loopbaan is het in principe zo dat opleiding, motivatie, werkaanbod etc. samenloopt. Wat het werk vraagt kan door de werknemer worden beantwoord. Na verloop van tijd "slijt" dit. Kennis veroudert, het bedrijf verandert net als de werkgelegenheid, de inhoud van en eisen aan de functie, etc. De persoon en het werk drijven van elkaar af. Door met medewerkers te onderzoeken hoe het in het team staat met die "veroudering" kan zichtbaar worden welke interventies mogelijk zijn om weer tot een goede match tussen werk en werknemer(s) te komen. Die interventies kunnen dan liggen op het terrein van mobiliteit, ontwikkeling, gezondheid, taakontwerp, etc. De kern van het programma dat ik u aanbied is om het vakmanschap weer vitaal te maken.


Mocht een van deze vragen aan de orde zijn of is er een vergelijkbare vraag, dan bied ik een kostenloze intake aan. Dat biedt ons de mogelijkheid om te verkennen in hoeverre ik daarbij kan ondersteunen en hoe we verder gaan. Daarvoor zal in een offerte op maat de basis worden gelegd.